banner2

เอกสารแนบรายงาน KPIs (2559)

เอกสารแนบ การรายงานผลการดำเนินการตามดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มงานบริหารทั่วไป

การจัดการทรัพยากรบุคคล

ส่วนที่ 1 KPIs ร่วมของหน่วยงาน

- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อการจัดการทรัพยากรบุคคล

ส่วนที่ 2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน

- จัดทำ LEAN กระบวนการปฏิบัติงานการจัดการทรัพยากรบุคคล

ส่วนที่ 3 KPIs ที่รองรับเกณฑ์การประเมินคุณภาพของ สกอ. สมศ.หรือตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์คณะฯ

- จัดทำคู่มือการขอตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการของคณะฯ
- การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายการจ้างพนักงานเงินรายได้ และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

 

ธุรการและการประชุม

ส่วนที่ 1 KPIs ร่วมของหน่วยงาน

- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อธุรการและการประชุม

ส่วนที่ 2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน

- จัดทำ LEAN กระบวนการปฏิบัติงานธุรการและการประชุม
- จัดทำฐานข้อมูลค่าใช้จ่ายไปรษณียภัณฑ์
- สถิติการจัดสรรนักศึกษาฝึกงานไปยังหน่วยงานต่างๆ
- ติดตามผลโปรแกรมออกเลขที่หนังสือ
 

 

เลขานุการ

ส่วนที่ 1 KPIs ร่วมของหน่วยงาน

- ความพึงพอใจของผู้บริหาร ต่อเลขานุการ

(ไม่รายงานผล เนื่องจากมีผู้ประเมินเพียงคนเดียว)


- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อเลขานุการ

ส่วนที่ 2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน

- จัดทำ Work Flow สำนักคณบดี