banner2

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (2555-2556)

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (สกอ.) อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

วศ.2.2-1  ข้อมูลอาจารย์ประจำทุกระดับ ช่วงปีการศึกษา 2553-2555

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 (สกอ.) อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

วศ.2.2-1  ข้อมูลอาจารย์ประจำทุกระดับ ช่วงปีการศึกษา 2553-2555

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 (สกอ.) ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

วศ.2.4-1(1)     รายงานผลแผนการจัดฝึกอบรม/สัมมนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2556

วศ.2.4-1(2)     แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2556

วศ.2.4-1(3)     แผนปฏิบัติการประจำปี 2556 การจัดการทรัพยากรบุคคล

วศ.2.4-1(4)     แผนพัฒนางานการจัดการทรัพยากรบุคคล 2556

วศ.2.4-1(5)     แบบฟอร์มการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ (การพัฒนาคุณวุฒิ และการขอตำแหน่งทางวิชาการ

วศ.2.4-1(6)     แผนกลยุทธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2555-2559

วศ.2.4-3(1)     แผนส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2555-2556

วศ.2.4-3(2)     ภาพกิจกรรมและผลประเมินการจัดงานเกษียณอายุราชการ ปี 2555

วศ.2.4-3(3)     ข้อมูลโครงการเยี่ยมไข้บุคลากร

วศ.2.4-3(4)     ระบบดูแลบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

วศ.2.4-3(5)     ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักการว่าด้วยพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาบุคลากรใหม่

วศ.2.4-3(6)     การกำหนดอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

วศ.2.4-3(7)     แผนความก้าวหน้ารายบุคคล (ในระบบสารสนเทศบุคลากร)

วศ.2.4-4(1)     ผลการประเมินโครงการฝึกอบรม สัมมนา และกิจกรรมของบุคลากร

วศ.2.4-4(2)     ระบบประเมินการสอนอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์

วศ.2.4-4(3)     โครงการเวทีพัฒนาคน พัฒนางาน ด้วยประสบการณ์ของเรา

วศ.2.4-6(1)     คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วศ.2.4-6(2)     ประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณบดี

วศ.2.4-6(3)     สรุปผลการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรคณะฯ

วศ.2.4-7(1)     ประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 การจัดการทรัพยากรบุคคล

วศ.2.4-7(2)     ประเมินแผนพัฒนางานการจัดการทรัพยากรบุคคล 2556

วศ.2.4-7(3)     แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อการจัดการทรัพยากรบุคคล

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (2556-2557)

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (สกอ.) อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

วศ.2.2-1  ข้อมูลอาจารย์ประจำทุกระดับ ช่วงปีการศึกษา 2554-2556

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 (สกอ.) อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

วศ.2.2-1  ข้อมูลอาจารย์ประจำทุกระดับ ช่วงปีการศึกษา 2554-2556

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 (สกอ.) ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

วศ.2.4-1(1)     รายงานผลแผนการจัดฝึกอบรม/สัมมนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2557

วศ.2.4-1(2)     แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557

วศ.2.4-1(3)     แผนปฏิบัติการประจำปี 2557 การจัดการทรัพยากรบุคคล

วศ.2.4-1(4)     แผนพัฒนางานการจัดการทรัพยากรบุคคล 2557

วศ.2.4-1(5)     แบบฟอร์มการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ (การพัฒนาคุณวุฒิ และการขอตำแหน่งทางวิชาการ)

วศ.2.4-1(6)     แผนกลยุทธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2555-2559

วศ.2.4-3(1)     แผนส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2556-2557

วศ.2.4-3(2)     ภาพกิจกรรมและผลประเมินการจัดงานเกษียณอายุราชการ ปี 2556

วศ.2.4-3(3)     ข้อมูลโครงการเยี่ยมไข้บุคลากร

วศ.2.4-3(4)     ระบบดูแลบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

วศ.2.4-3(5)     ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักการว่าด้วยพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาบุคลากรใหม่

วศ.2.4-3(6)     การจัดระบบความมั่นคงและความก้าวหน้าสายอาชีพ เพื่อสร้างแรงจุงใจในการทำงาน

วศ.2.4-3(7)     แผนความก้าวหน้ารายบุคคล (ในระบบสารสนเทศบุคลากร)

วศ.2.4-4(1)     ผลการประเมินโครงการฝึกอบรม สัมมนา และกิจกรรมของบุคลากร

วศ.2.4-4(2)     ระบบประเมินการสอนอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์

วศ.2.4-4(3)     โครงการเวทีพัฒนาคน พัฒนางาน ด้วยประสบการณ์ของเรา

วศ.2.4-6(1)     คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำคณะฯ และความคืบหน้าในการขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรคณะฯ

วศ.2.4-6(2)     ประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณบดี

วศ.2.4-6(3)     ผลการสำรวจความสุขของบุคลากรคณะฯ ช่วงครึ่งปีแรก 2557

วศ.2.4-7(1)     ประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 การจัดการทรัพยากรบุคคล

วศ.2.4-7(2)     ประเมินแผนพัฒนางานการจัดการทรัพยากรบุคคล 2557

วศ.2.4-7(3)     แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อการจัดการทรัพยากรบุคคล