banner2

องค์ประกอบที่ 97 องค์ประกอบตามอัตลักษณ์ (2555-2556)

ตัวบ่งชี้ที่ 18.1 ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน (มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ)

วศ.18.1-1(1) รายการฝึกอบรมและกิจกรรมของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์
วศ.18.1-2(1) ผลประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพ  “ออกกำลังกายด้วยหนังยาง”
วศ.18.1-2(2) การจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ “การแข่งขันกีฬาสามัคคีวิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที่ 1”

องค์ประกอบที่ 97 องค์ประกอบตามอัตลักษณ์ (2556-2557)

ตัวบ่งชี้ที่ 18.1 ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน (มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ)

วศ.18.1-1(1) รายการฝึกอบรมและกิจกรรมของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์
วศ.18.1-2(1) ผลประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพ  “ออกกำลังกายด้วยหนังยาง”
วศ.18.1-2(2) การจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ “การแข่งขันกีฬาสามัคคีวิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที่ 1”