banner2

องค์ประกอบที่ 6 ตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และมาตรการส่งเสริม (2557-2558)

ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน (มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ)

วศ.6.4-1(1) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2558
วศ.6.4-1(2) รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2558
วศ.6.4-1(3) แผนส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2558
วศ.6.4-2(1) สรุปแบบประเมินความพึงพอใจโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยศิลปะพื้นบ้าน "โนราบิค" และสรุปแบบประเมินความพึงพอใจโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน
วศ.6.4-2(2) ข้อมูลโครงการเยี่ยมไข้
วศ.6.4-2(3) ข้อมูลการสนับสนุน การจัดกิจกรรม และการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2557-2558