banner2

แนะนำบุคลากรใหม่ และอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษา มกราคม - กุมภาพันธ์ 2558

บุคลากรใหม่สายวิชาการ

Aj.Surangkana 

ดร.สุรางคนา ตรังคานนท์ (จุ๊)

พนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่ง อาจารย์

สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

วุฒิการศึกษา

Ph.D. (Construction Engineering and Infrastructure Management)
จาก สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

  

บุคลากรใหม่สายสนับสนุน

anusit 

นายอนุศิษฎ์ ยอดจันทร์ (นิว)

พนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่ง วิศวกร

สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ

ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2558

วุฒิการศึกษา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประวัติการทำงาน

- ผู้ช่วยวิศวกร บริษัท กิสโค จำกัด ระยะเวลา 2 ปี 5 เดือน

 

Jutarat 

น.ส.จุฑารัตน์ แสงงาม (ปลา)

พนักงานเงินรายได้  ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558

วุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
จาก มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประวัติการทำงาน

- อาสารักษาดินแดน ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา ระยะเวลา 1 ปี
- พนักงานบันทึกข้อมูล บมจ.อิออน ระยะเวลา 1 ปี

 

อาจารย์ที่กลับจากลาศึกษา

Aj.Pichet 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ ตระการชัยศิริ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

กลับจากลาศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาวิศวกรรมออกแบบและผลิต
จาก สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558

 

Aj.Poramin 

ดร.ปรมินทร์ เณรานนท์

พนักงานมหาวิทยาลัย

สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

กลับจากลาศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาวิชา Mechanical and Systems Engineering (Robotics)
จาก University of Newcastle สหราชอาณาจักร

ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2558