banner2

ตารางการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562

ตารางการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ   2562

------------

ครั้งที่

วันประชุม

เวลา

สถานที่

วันสุดท้ายที่รับเรื่องยื่นขอตำแหน่ง เพื่อเข้าที่ประชุมในเดือนนั้น (ขอ ศ.) วันสุดท้ายที่รับเรื่องยื่นขอตำแหน่ง เพื่อเข้าที่ประชุมในเดือนนั้น (ขอ รศ.) วันสุดท้ายที่รับเรื่องยื่นขอตำแหน่ง เพื่อเข้าที่ประชุมในเดือนนั้น (ขอ ผศ.)

หมายเหตุ

1/2562

30  ตุลาคม  2561

15.00 - 16.30 น.

ห้องประชุมดงยาง 3

       เลื่อนจาก 18  ตุลาคม  2561

2/2562

15  พฤศจิกายน  2561

14.00 - 16.30 น.

ห้องประชุมดงยาง 3

1  พฤศจิกายน  2561 5  พฤศจิกายน  2561 7  พฤศจิกายน  2561

3/2562

20  ธันวาคม  2561

14.00 - 16.30 น.

ห้องประชุมดงยาง 3

6  ธันวาคม  2561 11  ธันวาคม  2561 12  ธันวาคม  2561  ยกเลิก เนื่องจากไม่มีผู้ขอ

4/2562

17  มกราคม  2562

14.00 - 16.30 น.

ห้องประชุมดงยาง 3

3 มกราคม  2562 7 มกราคม  2562 9  มกราคม  2562  ยกเลิก เนื่องจากไม่มีผู้ขอ

5/2562

21  กุมภาพันธ์  2562

14.00 - 16.30 น.

ห้องประชุมดงยาง 3

7  กุมภาพันธ์  2562 11  กุมภาพันธ์  2562 13  กุมภาพันธ์  2562  เลื่อนไปเป็นวันที่ 25 ก.พ. 62 เวลา 9.00 - 11.00 น.

6/2562

21  มีนาคม  2562

14.00 - 16.30 น.

ห้องประชุมดงยาง 3

7  มีนาคม  2562 11  มีนาคม  2562 13 มีนาคม  2562

7/2562

18  เมษายน 2562

14.00 - 16.30 น.

ห้องประชุมดงยาง 3

4  เมษายน 2562 8  เมษายน 2562 10  เมษายน 2562  

8/2562

16  พฤษภาคม 2562

14.00 - 16.30 น.

ห้องประชุมดงยาง 3

2  พฤษภาคม 2562 6  พฤษภาคม 2562 8  พฤษภาคม 2562  

9/2562

20  มิถุนายน  2562

9.30 - 11.30 น.

ห้องประชุมดงยาง 3

6  มิถุนายน  2562 10  มิถุนายน  2562 12  มิถุนายน  2562  

10/2562

18  กรกฎาคม  2562

9.30 - 11.30 น.

ห้องประชุมดงยาง 3

4 กรกฎาคม  2562 8  กรกฎาคม  2562 10  กรกฎาคม  2562  

11/2562

15  สิงหาคม  2562

14.00 - 16.30 น.

ห้องประชุมดงยาง 3

1  สิงหาคม  2562 5  สิงหาคม  2562 7  สิงหาคม  2562  

12/2562

19 กันยายน  2562

10.00 - 15.00 น.

ห้องประชุมดงยาง 3

5 กันยายน  2562 9 กันยายน  2562 11 กันยายน  2562  

หมายเหตุ  1.  หากเดือนไหนไม่มีผู้ยื่นขอกำหนดตำแหน่ง จะไม่มีการประชุม

               2.  หากมีผู้ยื่นขอกำหนดตำแหน่ง แต่ประธานอนุกรรมการ และผู้แทนภาควิชา ติดภารกิจอื่น

                   ก็จะเปลี่ยนแปลงวันประชุม