banner2

เลขานุการ

รับผิดชอบงานด้านเลขานุการผู้บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์

ยิ้มพร้อมรับ บริการตอบกลับ ด้วยความประทับใจ 

บุคลากร

1.นางสาวนิตยา  สุวรรณเพชร (หมายเลขโทรศัพท์ 0 7428 7005  และ  0 7428 7013)
• ดูแลผู้บริหารในตำแหน่ง
     คณบดี
     รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร
     รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร
     รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
     รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
     รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์
     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเงินและพัสดุ
     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน
     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

     

2.นางสาวรัชนีพร  ชุมอุปการ (หมายเลขโทรศัพท์ 0 7428 7000  และ  0 7428 7011)
• ดูแลผู้บริหารในตำแหน่ง
     คณบดี
     รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและทักษะการเรียนรู้
     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้
     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ
     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ภาระหน้าที่เลขานุการ
 • ดูแลจัดตารางนัดหมายการประชุมและการไปปฏิบัติงานของผู้บริหาร
  (คณบดี, รองคณบดี, ผู้ช่วยคณบดี)
 • ดูแลเรื่องการเดินทางไปปฏิบัติงานของผู้บริหาร
  (คณบดี, รองคณบดี, ผู้ช่วยคณบดี)
  1. ทำหนังสือขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน พร้อมยืมเงินทดรองจ่าย ในระบบขออนุมัติเดินทาง
  2. จัดการบันทึกข้อมูลการไปปฏิบัติงานของผู้บริหาร ในระบบจัดการข้อมูลการลงเวลา
  3. ติดต่อประสานงานสั่งซื้อตั๋วเครื่องบิน และจองที่พัก
  4. ติดต่อประสานงานยานพาหนะ รับ – ส่ง ระหว่าง สำนักงาน/ที่พัก – สนามบิน
  5. ทำรายงานการเดินทางไปปฏิบัติงาน พร้อมเบิกจ่ายการเดินทาง และจัดการเรื่องเงินยืม 
 • ดูแลตรวจสอบการนำเสนอแฟ้มเอกสารให้ผู้บริหารพิจารณา และส่งคืนหน่วยงาน
 • ดูแล รับ-ส่ง และนำเสนอเอกสารของผู้บริหารในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 • ควบคุมดูแลการใช้โทรศัพท์ และรับ-ส่งโทรสาร ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
  1. ทำทะเบียนคุมการใช้โทรศัพท์/โทรสาร
  2. ตรวจสอบและคิดค่าใช้โทรศัพท์/โทรสาร ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
  3. ทำหนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์/โทรสาร ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 • ดูแลตรวจสอบรายชื่อทีมบริหารระดับคณะ/ภาควิชา (หัวหน้าภาควิชา และ รองหัวหน้าภาควิชา)
  เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร
 • ดูแลงานธุรการและความเรียบร้อยภายในสำนักงาน และห้องผู้บริหาร
  1. รับ-ส่ง และดูแลการจัดเก็บเอกสารภายในสำนักงานของสำนักคณบดี
  2. ร่าง–พิมพ์-ตรวจทาน จดหมายโต้-ตอบ ทั้งภายใน/ภายนอกคณะฯ และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
  3. ดูแลเรื่องการจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เมื่อมีการประชุมในห้องผู้บริหาร
  5. ดูแลเรื่องสาธารณูปโภค (วัสดุ-ครุภัณฑ์) ภายในห้องผู้บริหาร และภายในสำนักงานของสำนักคณบดี


ติดต่อสำนักงาน : 0 7455 8828, 0 7428 7005 , 0 7428 7011 (ภายใน 7005, 7011)  Fax. 0 7455 8836