banner2

นายณรงค์ชัย ดวงเทศ


narongchai

 

ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง    นายณรงค์ชัย  ดวงเทศ  เลขที่ตำแหน่ง 24038

ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา   พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

สังกัด หน่วยธุรการและการประชุม  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   สำนักงานเลขานุการคณะฯ

 

 

 

ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ

      ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับ-ส่งเอกสารของคณะ /หน่วยงาน /ภาควิชา  ทั้งภายใน-ภายนอกคณะ/มหาวิทยาลัยงานและรับ-ส่ง เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของคณะฯ จัดทำทะเบียนควบคุม ดูแล รับผิดชอบ ดำเนินการด้านไปรษณียภัณฑ์เข้า-ออกทั้งคณะ รวมถึงบุคลากรและนักศึกษา

 

ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ

 1. ออกเลขที่หนังสือคำสั่งคณะฯ และหนังสือภายนอกให้กับภาควิชา/หน่วยงาน  ภายในคณะฯ พร้อมเก็บต้นฉบับ(คำสั่งคณะฯ) และสำเนา  (หนังสือภายนอก)
  - คำสั่งคณะวิศวฯ
  - ศธ 0521.1.10 (คณบดีลงนาม)
 2. สแกนเอกสาร นำเข้า และ รับ-ส่งเอกสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของคณะฯ
 3. นำเสนอเอกสารของหน่วยธุรการและการประชุมผ่านทางระบบ (E-doc) และเวียนแจ้งหน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้องทราบ
 4. เวียนหนังสือของกลุ่มงาน ให้ทุกหน่วยในกลุ่มงานบริหารทั่วไปทราบทางระบบ E-doc/เอกสาร พร้อมจัดเก็บ
 5. จัดและรักษาหนังสือของทางราชการเข้าแฟ้มตามหมวดหมู่ (ระบบ E-doc และแฟ้มเอกสาร)
 6. รวบรวมข้อมูล QA  ของหน่วยงานในส่วนที่รับผิดชอบ  เพื่อรายงานให้คณะฯ ทราบ
 7. จัดทำฐานข้อมูลคำสั่ง ของคณะฯ
 8. ดูแลอัพเดทข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานทั่วไป
 9. ฝ่ายเลขานุการจัดการประชุมกลุ่มงานบริหารทั่วไป และปฏิบัติงานธุรการของหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
 10. ดำเนินการเรื่องการเป็นเจ้าภาพงานศพบุคลากร บิดา มารดา ภรรยา ของบุคลากร และทำหนังสือเวียนทุกภาควิชา/หน่วยงาน ภายในคณะฯ เพื่อร่วมทำบุญ
 11. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานเฉพาะกิจของคณะฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย อาทิ งานทำบุญตึก งานปีใหม่  งานสงกรานต์  งานกีฬาสี  ฯลฯ
 12. ดำเนินการประสานงานกับภาควิชา ในด้านการกรอกข้อคิดเห็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมส่งหนังสือมาขอข้อคิดเห็น
 13. ดำเนินการเกี่ยวกับรับนักศึกษาจากโรงเรียนภายนอกคณะฯ เข้าฝึกงานภายในคณะฯ ประสานงานในการนำนักศึกษาฝึกงานไปส่งยังภาควิชา/หน่วยงาน ภายในคณะฯ เข้าแสดงความจำนงรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
 14. ดำเนินการตอบรับ/เลี้ยงตอบแทน/เอกสารการฝึกงานของนักศึกษาฝึกงานจากหน่วยงานภายนอก พร้อมเบิกจ่าย  และจัดทำหนังสือส่งตัวนักศึกษากลับสถานศึกษา
 15. ดำเนินการขออนุมัติ และเบิกจ่าย รวมทั้งการจัดเตรียมการจัดประชุมการพบปะสนทนาน้ำชา อาจารย์ –  บุคลากรคณะฯ
 16. ดำเนินการจัดโครงการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้การรับส่งเอกสารคณะฯ
 17. ดำเนินการ และประสานงานเกี่ยวกับการจัดหาของรางวัล เมื่อมีผู้ขอความอนุเคราะห์มายังคณะฯ
 18. แจ้งการทำบุญ บริจาคการกุศลต่างๆ จากหน่วยงานภายนอกคณะฯ ให้กลุ่มงาน/ภาควิชา/บุคคล ทราบ
 19. จัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยให้การทำงานในหน่วยงาน
 20. ปฏิบัติงานแทนบุคคลในหน่วยธุรการและการประชุม ในกรณีผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำ ลาป่วย ลากิจ  และลาพักผ่อน

 

 

 

ภาระหน้าที่อื่น ๆ

 1. จัดทำ 5 ส. ในพื้นที่ปฏิบัติงาน
 2. มีส่วนร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกลุ่มย่อย หน่วยธุรการและการประชุม
 3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 4. มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพกลุ่มย่อยธุรการฯ