banner2

นางสาวรัชนีพร ชุมอุปการ

ratchaneeporn

ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง นางสาวรัชนีพร ชุมอุปการ

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

สังกัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป    สำนักงานเลขานุการ   คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์

ดูแลผู้บริหารในตำแหน่ง

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ

 • ดูแลจัดตารางนัดหมายการประชุมและการไปปฏิบัติงานของผู้บริหาร 

  (คณบดี, รองคณบดี, ผู้ช่วยคณบดี)

 • ดูแลเรื่องการเดินทางไปปฏิบัติงานของผู้บริหาร

  (คณบดี, รองคณบดี, ผู้ช่วยคณบดี)

  1. ทำหนังสือขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน พร้อมยืมเงินทดรองจ่าย ในระบบขออนุมัติเดินทาง

  2. จัดการบันทึกข้อมูลการไปปฏิบัติงานของผู้บริหาร ในระบบจัดการข้อมูลการลงเวลา

  3. ติดต่อประสานงานสั่งซื้อตั๋วเครื่องบิน และจองที่พัก

  4. ติดต่อประสานงานยานพาหนะ รับ – ส่ง ระหว่าง สำนักงาน/ที่พัก – สนามบิน

  5. ทำรายงานการเดินทางไปปฏิบัติงาน พร้อมเบิกจ่ายการเดินทาง และจัดการเรื่องเงินยืม 

 • ดูแลตรวจสอบการนำเสนอแฟ้มเอกสารให้ผู้บริหารพิจารณา และส่งคืนหน่วยงาน

 • ดูแล รับ-ส่ง และนำเสนอเอกสารของผู้บริหารในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

 • ควบคุมดูแลการใช้โทรศัพท์ และรับ-ส่งโทรสาร ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

  1. ทำทะเบียนคุมการใช้โทรศัพท์/โทรสาร

  2. ตรวจสอบและคิดค่าใช้โทรศัพท์/โทรสาร ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

  3. ทำหนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์/โทรสาร ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

 • ดูแลตรวจสอบรายชื่อทีมบริหารระดับคณะ/ภาควิชา (หัวหน้าภาควิชา และ รองหัวหน้าภาควิชา)

  เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร

 • ดูแลงานธุรการและความเรียบร้อยภายในสำนักงาน และห้องผู้บริหาร

  1. รับ-ส่ง และดูแลการจัดเก็บเอกสารภายในสำนักงานของสำนักคณบดี

  2. ร่าง–พิมพ์-ตรวจทาน จดหมายโต้-ตอบ ทั้งภายใน/ภายนอกคณะฯ และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ

  3. ดูแลเรื่องการจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เมื่อมีการประชุมในห้องผู้บริหาร

  4. ดูแลเรื่องสาธารณูปโภค (วัสดุ-ครุภัณฑ์) ภายในห้องผู้บริหาร และภายในสำนักงานของสำนักคณบดี


ติดต่อสำนักงาน : 0 7455 8828, 0 7428 7005 , 0 7428 7011 (ภายใน 7005, 7011)  Fax. 0 7455 8836